facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

  2018-09-19 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

 • Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Więcej informacji i wniosek do wypełnienia na stronie www.wfos.gdansk.pl


Data rozstrzygnięcia konkursu dotacji na produkcję energii z OZE

  2018-07-11 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Po blisko18 miesiącach wreście dobre wiadomości dotyczące projektu FOTOWOLTAICZNEGO

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uprzejmie informuje, że zakończył się etap oceny wykonalności projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia umieszczona jest w treści ogłoszenia o konkursie oraz poniżej.

Obecnie trwa ocena strategiczna. IZ RPO WP planuje rozstrzygnąć konkurs na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 19 lipca 2018 r. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej do końca lipca br.

źródło informacji

Link do zakwalifikowanych projektów Miastko pozycja 42


MTG Miastko 2017

  2017-12-08 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

   Informacja medialna dotycząca działań Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

       Szanowni Państwo ostatnie cztery miesiące prac Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w Miastku przebiegały pod znakiem oczekiwania na oceny wniosku złożonego 31-stycznia 2017 r. wraz z Gminą Miastko do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica), wraz z zamontowaniem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej, oraz instalacja PV na dachu budynku biura Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia. Uzyskane informacje Instytucji zarządzającej projektem RPOWP wskazały na ostateczną ocenę złożonych wniosków na I kwartał 2018 roku. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie. Odnosząc się do rozpoczętego projektu wymiany pieców centralnego ogrzewania w którym to będziemy składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych). Informujemy , iż do dnia 10-grudnia konkurs nie został jeszcze ogłoszony. Planowany przez instytucję zarządzającą harmonogram zakłada ogłoszenie konkursu 1.5 ,,Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,, na maj 2018 roku. Zakończyły się prace projektowe. W wyniku przeprowadzonych u Państwa inwentaryzacji i zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie inwestycji w OZE informujemy o 330 uczestnikach zdeklarowanych przystąpieniem do projekt.          W wielu przypadkach wyrażono chęć łączenia wymiany pieca z zamontowaniem solarów na ciepłą wodę użytkową lub produkcją energii elektrycznej w instalacjach PV. Dotychczasowa wartość tego projektu wynikająca z kosztorysu inwestycyjnego opiewa na kwotę 6mln.150tys. złotych i obejmuje mieszkańców gmin: Miastko, Kołczygłowy, Kępic, Trzebielina, Koczały, Rzeczenicy, Czarnego i Debrzna.  Zarząd MTG informuje, iż monitorujemy na bieżąco możliwości pozyskania środków inwestycyjnych na realizację w/w projektu. Będą możliwości aplikowania o środki z Norweskich lub Szwajcarskich w ramach Europejskiego Funduszu Gospodarczego , którego poziom dofinansowania wynosi do75% kosztów kwalifikowanych.          

          Informujemy , iż jest jeszcze możliwość przystąpienia do projektu. Prosimy o kontakt z Prezesem MTG Tel. 664747781 lub drogą e- mail miralexmiastko@wp.pl.  Prosimy  Członków MTG, uczestników w projektach o wyrozumiałość i cierpliwość.  Będziemy Państwa informować na bieżąco o wszelkich działaniach związanych z realizacją  projektów za pośrednictwem lokalnych mediów jak również poprzez stronę internetową
www.mtg.miastko .  

Nadchodzący świąteczny okres Bożonarodzeniowy i Noworoczny niech Wszystkim Członkom  Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, Waszym Rodzinom przyniesie radość i spokój, ,przychylność i zrozumienie, nadzieję i miłość.                                                                                                                                                                                       

Aleksander Szopa  Prezes MTG          


Odnawialne Źródła Energii

  2017-07-31 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja dotycząca działań w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

 

Szanowni Państwo ostatnie tygodnie i miesiące prac zarówno Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego  jak i Energia Odnawialna Spółka Z.o.o w Miastku koncentrowały swoje działania na przygotowaniach do realizacji projektów: MTG złożony 31-stycznia 2017 r. wraz z Gminą Miastko wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko oraz czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica). Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastko z montażem urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej, oraz Lokalną Grupą Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia –instalacja PV budynku Biura.


    

...czytaj więcej


Program wymiany pieców CO

  2017-04-05 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dziękujemy wszystkim członkom MTG za tak liczne przybycie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia. Najważniejszym punktem, poza wyborami władz stowarzyszenia była prezentacja nowego projektu mającego na celu wymiane pieców CO na niskoemisyjne opalane ekopeletem, ekogroszkiem lub gazem. Przygotowania do realizacji tego projektu rozpoczynamy od wykonania indywidualnego projektu. Projekt ten będzie określał techniczne możliwości wymiany kotła oraz wstępny kosztorys inwestorski pozwalający na określenie całej wartości projektu niezbędnej do przyszłego aplikowania o środki z UE. Zarząd MTG liczy na dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.

Informujemy również państwa że równolegle z naszym projektem Urząd Gminy uruchomił projekt w ramach programu "Ochrona powietrza Pomorza". W tym projekcie można liczyć na dotację 35% (pomniejszoną o podatek), i 15% dotacji Gminy (max. 2000zł). W tym projekcie  Gmina niedofinansowuje wymiany pieców CO na ekopelet i ekogroszek w obrębie miejskim. Dopłaty w projekcie miejskim dotyczy wymiany na piece gazowe lub przyłączy do sieci miejskiej CO. (Więcej informacji na ten temat znajdziecie państwo w GAZECIE MIASTECKIEJ z 4-04-2017r.). 

Realizacja projektu MTG będzie możliwa z chwilą uruchomienia konkursów na dofinansowanie ze środków z UE, prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 85% dofinansowaniem), oraz możliwe środki Norweskie lub Szwajcarskich Funduszy (z dofinansowaniem 75%).

Podobny plan działania dotyczył projektu FOTOWOLTAICZNEGO.

Już w tym miesiącu instalatorzy rozpoczną wizyty (inwentaryzacja po uzgodnieniu telefonicznym) w państwa domach. Obowiązkowa wpłata 230zł na projekt i 40 zł składka członkowska, wraz z deklaracją członka MTG i ankiety). Ze względu na duże zainteresowanie projektem wymiany pieców i uczestnictwo w projekcie gmin ościennych  Zarząd MTG wydłuża termin wpłat do 30 kwietnia 2017r. 

konto MTG: BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 (z dopiskiem WYMIANA PIECÓW, Imię nazwisko, telefon, dokładny adres)


WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

  2017-03-05 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Klaster tworzony z rozmachem

  2017-02-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miastecki Klaster Energii w woj. pomorskim to być może jedyne w skali kraju tak silne stowarzyszenie na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Skupia sześć gmin, ale stopniowo będzie rozbudowywany o instytucje inne niż samorządowe.

© Gabriele Rohde

Partner wiodący - gmina Miastko oraz gminy Tuchomie, Koczała, Trzebielino, Kołczygłowy i Lipnica są zdecydowane przy użyciu OZE dążyć do stopniowego uniezależniania się od dostawcy energii, jakim na tym obszarze pozostaje Energa.

- Klaster powstaje wokół wspólnej intencji. A naszą intencją jest działanie w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym łatwiejsze pozyskiwanie środków na inwestycje – mówi Aleksander Szopa, prezes zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego (MTG), do którego należy dziś ponad 700 członków.

...czytaj więcej


Miastko na czele programów OZE

  2017-02-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miastko na drodze do samowystarczalności energetycznej

Gmina Miastko jest na dobrej drodze do wdrożenia idei samowystarczalności energetycznej. Na piątkowej sesji Rady Miasta przyjęty został nie tylko plan gospodarki niskoemisyjnej, ale także uchwała w sprawie budowy Gminnego Centrum Zarządzania Energią.

© Lucaz80

Głównym założeniem realizacji projektu budowy Gminnego Centrum Zarządzania Energią (GCZE) jest wspieranie mieszkańców i przedsiębiorstw w kwestii działań proekologicznych i proefektywnościowych, a także w materii finansowania tych przedsięwzięć

- Jest to pierwsza tego typu uchwała w skali kraju. Stanowi ona narzędzie do budowania wyspy energetycznej, czyli powolnego uniezależniania się od dostaw energii z zewnątrz - mówi Aleksander Szopa, prezes Miasteckiego Towarzystwa Energetycznego (MTG). Jak podkreśla, uchwała daje możliwość rozwoju w energetyce odnawialnej – zarówno dla stowarzyszeń, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. Staje się też narzędziem działania dla samorządów.

 

...czytaj więcej


Działania Zarządu MTG

  2017-01-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Szanowni Państwo

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje o kolejnym zakończonym etapie prac związanych z realizacją projektu fotowoltaicznego związanego z produkcją energii elektrycznej, z możliwym 85%  dofinansowaniem w ramach osi priorytetowej Energia,  Poddziałanie: ,,Odnawialne Źródła Energii- Wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Dnia 05-stycznia 2017r. złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Miastku dokumentację do drugiego konkursu o wyłonienie Partnera (spoza sektora finansów publicznych), dla wspólnej realizacji projektu pt.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”.

...czytaj więcej


SKŁADANIE DOKUMENTACJI DO 28-11-2016

  2016-11-16 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo,

         Gmina Miastko w dniu 8 listopada 2016 roku ogłosiła otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wyznaczając jednocześnie termin złożenia oferty do dnia 29 listopada 2016 roku do godziny 1200.    Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze wraz ze swoimi członkami, którzy zadeklarowali / bądź zadeklarują uczestnictwo w projekcie, przystąpi do ogłoszonego przez Gminę konkursu na nabór partnera.

            Warunkiem przedstawionego uczestnictwa jest dostarczenie przez Pana/Panią następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o:
  • udzieleniu prawa do dysponowania nieruchomością przez Zarząd MTG na cele budowlane i cele realizacji projektu;
  • niewykorzystywaniu instalacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej
  • upoważnieniu Zarządu MTG do występowania przed właściwymi organami administracyjnymi
 2. Mapki do celów ewidencyjnych z zaznaczonym budynkiem (wydawane w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, p. 63)
 3. Kserokopię aktu notarialnego lub wypis z Księgi Wieczystej
 4. Deklarację członkowską Stowarzyszenia Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze (dotyczy tylko osób nie będących członkami MTG)
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 6. Projekt techniczny instalacji

 

 

...czytaj więcej


poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.