Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Trwają prace nad kolejnym projektem

Informacja dla uczestników projektu realizowanego przez  Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła

 

W dniu 24.11.2016r. w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się zebranie chętnych do uczestnictwa w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem spotkania było przekazanie przez Zarząd MTG niezbędnych informacji i wzorów dokumentów, jakie należy złożyć, aby móc uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Te zagadnienie omówił Prezes MTG kolega Aleksander Szopa.

Na zebraniu podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego pełnomocnictwa do składania oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu i zachowania 5-cio letniego okresu trwałości projektu.

Udzielono również Zarządowi MTG upoważnienia do występowania w imieniu członków MTG – uczestników w projekcie przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów dla prawidłowej realizacji projektu.

W/w pełnomocnictwo i upoważnienie mają obowiązywać do końca trwałości projektu.

Deklaracje i inne dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu członkowie Zarządu MTG przyjmowali do dnia 28 listopada 2016r.
W wyniku kompletowania i weryfikacji dokumentów do projektu zakwalifikowano 247 wnioski. Na montaż paneli fotowoltaicznych złożono 233 wniosków i 14 wniosków na montaż powietrznych pomp ciepła. Deklaracje o przystąpieniu do projektu składali nie tylko mieszkańcy gminy Miastko, ale i gmin ościennych: Koczały Kołczygłów, Trzebielina, Tuchomia , Lipnicy i Kępic.

Skompletowaną i opracowaną dokumentację 29 listopada 2016r. wraz z ofertą współpracy i innymi dokumentami złożono w Urzędzie Miasta Miastko. Przedłożona przez Zarząd MTG oferta dotyczy Konkursu organizowanego przez Urząd Miejski w Miastku, którego celem jest wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Po pozytywnym przyjęciu naszej oferty współpracy przez Urząd Miejski w Miastku, połączone wnioski obu partnerów będą aplikowały w Konkursie Osi priorytetowej 10 Energetyka, Działanie 10.3 Odnawialne Źródła Energii , Podziałanie 10.3.1 OZE – Wsparcie Dotacyjne w celu uzyskania dofinansowania na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Partnerem wiodącym projektu będzie Gmina Miastko, natomiast Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze będzie partnerem spoza sektora finansów publicznych.

Zestawienie Rzeczowo – Finansowe wynikające z przygotowanej dokumentacji na  realizację zakresu zadań partnera projektu (MTG) dla 247 instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wynosi 8.623.072,65 PLN brutto. Zaprojektowana na naszych posesjach moc przyłączeniowa wszystkich urządzeń wynosi 1.527,5 kWp.

Obecnie czekamy na decyzję Urzędu Miasta w sprawie wyboru partnera projektu (MTG) oraz ewentualne późniejsze decyzje Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dotyczące zakwalifikowania wspólnego projektu do realizacji i wysokości dofinansowania.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych działaniach w tym temacie.

                                                                                            Z wyrazami Szacunku

                                                                    Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2016-12-07 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 17:50:22