Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

SKŁADANIE DOKUMENTACJI DO 28-11-2016

Szanowni Państwo,

         Gmina Miastko w dniu 8 listopada 2016 roku ogłosiła otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wyznaczając jednocześnie termin złożenia oferty do dnia 29 listopada 2016 roku do godziny 1200.    Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze wraz ze swoimi członkami, którzy zadeklarowali / bądź zadeklarują uczestnictwo w projekcie, przystąpi do ogłoszonego przez Gminę konkursu na nabór partnera.

            Warunkiem przedstawionego uczestnictwa jest dostarczenie przez Pana/Panią następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o:
  • udzieleniu prawa do dysponowania nieruchomością przez Zarząd MTG na cele budowlane i cele realizacji projektu;
  • niewykorzystywaniu instalacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej
  • upoważnieniu Zarządu MTG do występowania przed właściwymi organami administracyjnymi
 2. Mapki do celów ewidencyjnych z zaznaczonym budynkiem (wydawane w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, p. 63)
 3. Kserokopię aktu notarialnego lub wypis z Księgi Wieczystej
 4. Deklarację członkowską Stowarzyszenia Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze (dotyczy tylko osób nie będących członkami MTG)
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 6. Projekt techniczny instalacji

 

 

Ponadto niezbędnym będzie dokonanie przez Pana/Panią wpłaty w wysokości 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) (900 zł wpisowe, 100 zł obsługa projektu) na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A., 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

tytułem wpłaty : udział w projekcie

UWAGA: Niedostarczenie w/w dokumentów oraz niedokonanie wpłaty skutkować będzie nieujęciem Pana/Pani w projekcie

           Wskazane powyżej dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 28 listopada 2016 roku do siedziby Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, która znajduje się w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1 (wejście od strony Prokuratury)

Godziny dyżurowania w dniach od poniedziałku do piątku:

900 - 1100   CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ul. Dworcowa 29

1600 - 1800    SIEDZIBA STOWARZYSZENIA Urząd Gminy (wejście od strony Prokuratury)

              TERMIN 28-11-2016r. jest terminem nieprzekraczalnym po tej dacie Zarząd MTG nie przyjmuje dokumentacji i zamyka listę uczestników projektu                                              

Aleksander Szopa

Prezes Zarządu MTG

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2016-11-16 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 17:51:14