Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Protokół pokontrolny

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwo, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli , komisja stwierdziła, iż Beneficjant  Urząd Gminy i Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze zrealizował projekt zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu projektu w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych osiągając wskaźniki produktu i rezultatu w 100%.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy w sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia, w dniach 17 stycznia do 28 lutego 2012r., została przeprowadzona  przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego kontrola z Realizacji Projektu „Energia odnawialna – instalacje solarne dla mieszkańców Miasta  i Gminy Miastko”. Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały:

  1. Zakres rzeczowy – dokumentacja techniczna budowy – projekt bud. Dziennik budowy, protokół przekazania placu budowy, końcowy odbiór robót, projekt budowlany, po wykonawczy, dok. geodezyjna po wykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu, miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wyk. zakresu rzeczowego
  2. Zakres finansowo – księgowy – weryfikacji podlegały oryginały faktur i wyciągów bankowych
  3. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  4. Elementy promocji wraz z stosowaniem polityk horyzontalnych
  5. Archiwizacja projektu.

Realizacja projektu w ramach partnerstwa pomiędzy Gminą Miastko i Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym polegała na zakupie i montażu do przygotowania ciepłej wody użytkowej:

  • Instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska „Orlik” w Miastku
  • 279 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych członków Stowarzyszenia MTG.

Celem projektu był wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy, a poprzez ograniczenie emisji CO2 i innych związków chemicznych w wyniku spalania tradycyjnego opału, zmniejszenie efektu emisji szkodliwych związków.

Stwierdza się  również iż zrealizowany projekt jest zgodny z polityką horyzontalną równości szans i niedyskryminacji zgodny z polityką równoważności rozwoju woj. Pomorskiego. Informacja ta kończy etap montażowo-rozliczeniowy naszego projektu, którego trwałość musimy jeszcze zachować przez okres 5 letni. 
Wyjaśniamy, że w okresie trwałości projektu nie możemy instalacji solarnej zbyć, usunąć i modernizować. 
O sprzedaży lokalu , posesji z zainstalowaną instalacją każdy z beneficjentów jest zobowiązany natychmiast zgłosić do zarządu MTG lub do Urzędu Miejskiego w Miastku.
 
Zwracamy również uwagę na oznaczenia nalepkami urządzeń, w przypadku zniszczenia nalepki należy się zgłosić po nową do członków zarządu, gdyż jest to jeden z warunków trwałości projektu. 
Przyjęty protokół pokontrolny pozwoli nam uzyskać ostatnią transzę płatności z Urzędu marszałkowskiego w wysokości 140.000 zł i rozliczenie się z Państwem w kwestiach finansowych z całości projektu o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Z wyrazami Szacunku

Prezes MTG Aleksander Szopa

Zarząd MTG 

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2012-03-19 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-30 18:25:04